Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
MB Sūrinė vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
asmens duomenys nuolat atnaujinami;
asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
asmens duomenis tvarko tik tie Mažosios bendrijos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.
1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas – MB Sūrinė (toliau – Mažoji bendrija), juridinio asmens kodas 304091064, buveinės adresas Jotvingių g. 7A, Alytus.
1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Mažoji bendrija. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Mažosios bendrijos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Mažosios bendrijos interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Mažoji bendrija užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Mažąją bendriją, naudojasi Mažosios bendrijos teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Mažajai bendrijai prašant suteikti informaciją ir pan.
2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Mažosios bendrijos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Mažajai bendrijai asmens duomenis sutinka, kad Mažoji bendrija naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
3.2. Asmens duomenis Mažoji bendrija tvarko šiais tikslais:

3.2.1. Mažosios bendrijos teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Mažoji bendrija gauna pagal teisės aktus vykdydama Mažosios bendrijos veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Mažąją bendriją įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.
3.2.2. Žaidimai, konkursai. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Vardas (-ai), pavardės (-ės);
Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
Gyvenamosios vietos adresas.
3.2.3. Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Vardas (-ai), pavardės (-ės);
Elektroninis paštas.
3.2.4. Mažosios bendrijos darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Mažosios bendrijos rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.
3.2.5. Kitais tikslais, kuriais Mažoji bendrija turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Mažosios bendrijos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Mažajai bendrijai įpareigoja atitinkami teisės aktai.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Mažoji bendrija įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
4.2. Mažoji bendrija gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Mažajai bendrijai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mažosios bendrijos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mažosios bendrijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mažoji bendrija pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
4.3. Mažoji bendrija taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
4.4. Mažoji bendrija garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Mažosios bendrijos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Mažosios bendrijos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. Mažosios bendrijos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Mažosios bendrijos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
6.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Mažosios bendrijos paslaugų, tačiau Mažoji bendrija ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. Mažoji bendrija privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Mažajai bendrijai:
9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: parduotuve.alytus@vilkyskiu.lt;
9.1.2. žodžiu – telefonu +370 677 43 098;
9.1.3. raštu – adresu Jotvingių g. 7A, Alytus.
9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Mažoji bendrija gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
9.3. Mažosios bendrijos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas turi:
10.1.1. informuoti Mažajai bendrijai apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mažajai bendrijai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Mažoji bendrija galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Perduodamas Mažajai bendrijai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
11.2. Plėtojant ir tobulinant Mažosios bendrijos veiklą, Mažoji bendrija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Mažoji bendrija turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.gerostalo.lt.
11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.gerostalo.lt .

Žemiau pateikiame svetainėje naudojamus slapukus ir jų detalų aprašymą.

SlapukasAprašymasGaliojimas
_fbpTikslinis slapukas. „Facebook“ slapukas, leidžiantis „Facebook“ socialiniam tinklui rodyti trečiųjų šalių reklamą.3 mėn.
_ga Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.2 metai
_gat Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas apriboti užklausos greitį, kad būtų apribotas duomenų rinkimas didelio srauto svetainėse.1 diena
_gid Analitinis slapukas. „Google Analytics“ slapukas, skirtas Lankytojams atskirti.1 diena
cookiebarFunkcinis slapukas skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą įrašyti trečiųjų šalių slapukus.13 dienų

GERO STALO!

Gardaus maisto namai

Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas bei padeda analizuoti srautą. Plačiau apie slapukų naudojimą:  Privatumo politika